Raadsinformatiebijeenkomst: tekort woonruimte kwetsbare Utrechters

Nieuws • 17-02-2023

Op dinsdag 7 februari was er een raadsinformatiebijeenkomst over het gebrek aan woonruimte voor kwetsbare mensen in Utrecht. Denk aan jongeren die uit de jeugdzorg komen, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang.

Wij hebben ingesproken, om te pleiten voor een onmiddelijke en radicale aanpak van dit tekort. Zo willen wij bijvoorbeeld dat er meer gebruik wordt gemaakt van leegstand, een groter percentage van nieuwe projecten sociale huur wordt en dat sociale huurwoningen niet meer worden verkocht. Ook zien wij inplaats van onzekere tijdelijke woningen (flexwoningen) graag meer vaste oplossingen, van hoge kwaliteit.

Al met al willen wij af van het marktdenken rondom wonen.

De bijeenkomst is terug te kijken via de website van de gemeente.

 

Lees hier onder onze brief aan de gemeenteraad


Beste Raadsleden,

Wonen is een recht, en deze RIB is een uitgelezen kans voor Woonprotest Utrecht om dit weer te onderstrepen. Woonprotest Utrecht is in het leven geroepen door meer dan 25 organisaties in Utrecht, variërend van bewonerscommissies, stichtingen in het sociaal domein en politieke partijen om het recht op wonen na te streven.

Utrecht loopt de kans haar kwetsbare inwoners niet langer van huisvesting te kunnen voorzien. Voor deze kwetsbare mensen is stabiliteit, een kansrijke omgeving, perspectief en een sociaal vangnet van groot belang.

De achterstanden in het huisvesten zijn het resultaat van het marktdenken waar Utrecht snel vanaf moet. Terwijl corporaties genoeg geld in kas hebben, mede door het afschaffen van de verhuurdersheffing, gaat de verkoop van sociale huurwoningen door. Iets wat voor Woonprotest Utrecht onbegrijpelijk is in tijden van grote schaarste en waar we met acties zeker aandacht voor gaan vragen.

Kansen om bestaande complexen te voorzien van extra duurzame bouwlagen en zo sneller de voorraad uit te breiden worden niet genomen, terwijl sloopplannen worden doorgezet. Op de korte termijn geeft dit alleen meer druk op de sociale voorraad. We roepen de gemeente en corporaties dan ook om dit vaker te onderzoeken en de verleiding van sloop te weerstaan. Waar sloopplannen nu bestaan, moeten woningen langer deel uitmaken van de voorraad. Dit kan door bijvoorbeeld circulaire isolatiematerialen te gebruiken, zodat woningen waarbij een onderhoudsachterstand bestaat zonder financiële gevolgen voor de huurder blijven.

Tegelijkertijd zien we als woonbeweging ook nog steeds leegstand in onze stad, door middel van poster acties op deze panden proberen we hier nu aandacht voor te vragen. De gemeente moet elke kans grijpen om deze woningen te onteigenen. Waar krakers lege panden met onderhouds achterstanden hebben omgevormd in woonvormen wordt er hard ingegrepen, gevolgd door beloftes over snelle particuliere bewoning die vervolgens niet worden nagekomen. Een goed voorbeeld hiervan is het voormalige kraakpand op de Croeselaan welke een jaar later nog steeds leeg staat.

Hoewel corporaties nu aangeven dat flexwoningen een oplossing kunnen bieden, hebben wij hier sterke kanttekeningen bij. Natuurlijk zijn er plaatsen waar dit wel uit zo kunnen komen, bv Weteringen zuid, BEFU, en zuidelijke stukken van de Merwedekanaalzone. De voorwaarden moeten echter wel zijn dat de woningen naast betaalbaar, van hoge kwaliteit zijn, dat er voorzieningen in de omgeving zijn, een leefbare omgeving rond de complexen, dat bewoners hun huurrechten behouden zoals inschrijftijd maar ook het recht tot terugkeer in het gebied als permanente huisvesting de flexwoningen vervangt. Onzekerheid mag geen factor spelen in de huisvesting van kwetsbaren maar een woning moet perspectief bieden op vooruitgang.

Grotere permanente oplossingen zien wij om bij nieuwe projecten zoals bv de Merwede Kanaal Zone en het Beurskwartier corporaties voorrang te geven bij tenders, aangezien het sociale belang hier groot is. Hoewel de aantallen sociale woningen bij het Beurskwartier wel zijn opgetrokken liggen hier voor de Merwede Kanaal zone nog kansen. Hierbij is het ook van groot belang om een perspectief te bieden waarbij mensen er voor een langere tijd kunnen wonen in hun levensloop, dus geen kleine hokjes. Beurskwartier is inmiddels bouwrijp gemaakt, en in de Merwede Kanaal Zone kan ook de schep de grond in.

Het is aan u als raad om er voor te zorgen dat hier nu een sociale keuze gemaakt wordt en gebroken wordt met het marktdenken van het verleden. Hoewel flexwoningen een korte termijn oplossing kunnen bieden is het een resultaat van het falen uit het verleden, en geen structurele oplossing, hier is het aan u om strenge kaders te stellen en perspectief te bieden aan onze kwetsbare inwoners. Wonen is een recht en geen verdienmodel.

Woonprotest Utrecht

Delen met anderen

Meer lezen